Закони и наредби

Бланки и формуляри

Свалете образеца в DOC (28 KB)

Разписката се генерира автоматично при управление на ЕС в административната част.

РАЗПИСКА

ЗА ВРЪЧЕНА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 13, АЛ. 3 ОТ ЗУЕС

НА………………………(дата) ОТ……………Ч.(час)    ………………………………………………..(място)  ще се проведе Общо събрание.          

ПОКАНАТА Е ВРЪЧЕНА НА ……………………………(дата)..,  В…………………ЧАСА

ПОЛУЧАТЕЛ: ……………………………………………………………………...
(име, фамилия на собственика; пълнолетен представител; обитател; подпис)

ВРЪЧИТЕЛ: ……………………………………………………………………………..
(име, дамилия, длъжност, подпис)

Бележка:
Разписката е попълва в два екземпляра, по един за всяка една от страните.