Закони и наредби

Бланки и формуляри

Свалете образеца в DOC (36 KB)

Протоколът се генерира автоматично при управление на ЕС в административната част.

ПРОТОКОЛ

за проведеното общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда находяща се в град ...................

жк/ул. ……………………………………………………………………...бл. …………… вх. ………… с ……….. бр. апартаменти и ………………………..бр. собственици.

Днес ................................. в ......................... часа се проведе общо събрание на собствениците, за което беше съобщено чрез лична покана и чрез залепване на външната врата на обекта по реда на чл. 13 от ЗУЕС /Закон за управление на етажната собственост/ по предварително обявения дневен ред.

В ……………. часа се явиха собствениците

  Ет. Ап.№ % ид. части

подпис

1.        
2.        
...        

Присъстват лично и чрез представители най-малко 67 % ид. части от общите части на етажната собственост.

Събранието се счита за редовно.

Поради липса на кворум, събранието се отложи за …………… часа.
В ……………. часа се явиха собствениците

  Ет. Ап.№ % ид. части

подпис

1.        
2.        
...        

Присъстват лично и чрез представители най-малко …...... % ид. части от общите части
на етажната собственост.

Събранието се счита за редовно.

Обявен дневен ред:
1........................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................

За протоколчик на събранието бе избран/а г-н/ г-жа .........................................................

По т. 1 от дневния ред:
Изявление: ...................................................................................................................................
Предложение: ..............................................................................................................................
Решение: ......................................................................................................................................

От общо .................. присъстващи

с “за” гласуваха ………. ид. части от общите части на етажна собственост.

с “против” гласуваха ……. ид. части от общите части на етажна собственост.

с “въздържал се” гласуваха …… ид. части от общите части на етажна собственост.


ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА


По т. 2 от дневния ред:
Изявление: ...................................................................................................................................
Предложение: ..............................................................................................................................
Решение: ......................................................................................................................................
    
Предложението беше подложено на гласуване както следва:
От общо .................. присъстващи

с “за” гласуваха ………. ид. части от общите части на етажна собственост.

с “против” гласуваха ……. ид. части от общите части на етажна собственост.

с “въздържал се” гласуваха …… ид. части от общите части на етажна собственост.

ПРИЕМА СЕ / НЕ СЕ ПРИЕМА


С тези решения Общото събрание на етажните собственици беше закрито.

Протоколчик:
...............................................
/........................./

Управител на Управителния съвет:
..........................................
/.........................../