Закони и наредби

Бланки и формуляри

Свалете наредбата в PDF (166 KB)

Във файла ще намерите и всички необходими образци

НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 29.05.2012 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г.

Раздел I. 
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят редът за водене, достъпът и образецът на публичния регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.

Чл. 2. (1) На вписване в регистъра подлежат всички сдружения на собственици, учредени по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
(2) Сдруженията на собствениците се вписват в регистъра на съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост.
(3) В регистъра се вписват наименованието на сдружението, неговият адрес, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство.
(4) Публичният регистър се създава от общинската администрация съгласно образеца, даден в приложение № 1. Той се състои от отделни регистрационни карти (партиди) на хартиен и електронен носител.
(5) Общинската администрация публикува на електронната си страница данните по ал. 3
и промените в тях в 14-дневен срок от вписването в регистъра.

Раздел II.
Ред за вписване в регистъра

Чл. 3. Председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление (приложение № 2) за вписване на сдружението в публичния регистър. Към заявлението се прилагат:
1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Чл. 4. Преди вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС при учредяване на сдружението в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.

Чл. 5. (1) След извършване на проверката кметът на общината или оправомощеното от него лице вписва/разпорежда вписване на сдружението в регистъра.
(2) За извършеното вписване общинската администрация издава удостоверение по образец съгласно приложение № 3.
(3) След извършване на вписването в регистъра по ал. 1 кметът на общината или оправомощеното от него лице издава регистрационна карта (приложение № 4) на сдружението, която се съхранява на хартиен и електронен носител към досието на сдружението в съответната община.

Чл. 6. Когато кметът на общината или оправомощеното от него лице установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на ЗУЕС, той дава предписания на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците да отстрани в 14-дневен срок непълнотите или неточностите.

Чл. 7. Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в срока по чл. 6, кметът на общината постановява мотивиран отказ за вписване. Отказът се връчва на управителния съвет (управителя) на сдружението на собствениците незабавно след постановяването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. Отказът подлежи на оспорване пред административния съд по местонахождението на етажната собственост по реда на чл. 46 ЗУЕС.

Раздел III. 
Задължение за уведомяване

Чл. 9. Председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците уведомява общинската администрация за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3. Уведомяването се извършва в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към уведомлението (приложение № 5) се прилагат документи, удостоверяващи промяната.

Чл. 10. (1) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 9 кметът на общината или оправомощено от него лице отразява промените в регистъра.
(2) След отразяване на промяната се издава ново удостоверение за регистрация, със същия регистрационен номер, с датата на първоначалното вписване и датата на изменението, с отразената промяна. Новото удостоверение се предоставя на сдружението след връщане на старото и вече неактуално удостоверение.

Чл. 11. Общинските или районните администрации поддържат справка с данните на управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост. Управителите или председателите на управителните съвети подават в едномесечен срок от избирането им уведомление (приложение № 6), което съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

Чл. 12. (1) Кметът на общината или района ежегодно до края на март подава до министъра на регионалното развитие и благоустройството справка за подадените уведомления за етажната собственост по чл. 11 за предходната година.
(2) Кметът на общината ежемесечно подава справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните в регистъра по чл. 1 сдружения, съдържаща информацията по чл. 2, ал. 3.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 44, ал. 4 ЗУЕС.
§ 2. Данните по чл. 2, ал. 3 са публични и достъп до тях има всяко лице. Общината осигурява достъп до данните чрез публикуването им на електронната страница на общината.
§ 3. Регистрите на етажната собственост, водени до влизане в сила на тази наредба, могат да продължат да бъдат водени по преценка на общинските или районните администрации.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (ДВ, бр. 50 от 2009 г.).