Закони и наредби

Бланки и формуляри

Свалете образеца в DOC (33 KB)

Поканата се генерира автоматично при управление на ЕС в административната част.

ПРОТОКОЛ
ЗА ВРЪЧЕНА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕС

Днес, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ден, месец, година) в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . часа,  долуподписаният/та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име, презиме, фамилия)

на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за управление на етажната собственост залепих на външната врата сграда, находяща се в град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . покана за свикване на Общо събрание на собствениците, което ще се проведе на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ден, месец, година, място)

Поканата не е връчена лично на собственика на обекта, поради следните обстоятелства: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(собственикът отсъства; собственикът отказва да получи поканата; собственикът не обитава обекта и не е посочил упълномощено лице, което да го представлява)

Поканата е залепена и на външната врата на имота, собственост на лицето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочват се трите имена) в присъствие то свидетелят, както следва: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочват се имената на свидетеля)

 

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ЧАС НА ВРЪЧВАНЕ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

СВИДЕТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/имена и подпис на свидетеля/


ВРЪЧИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/имена и подпис на връчителя/

 

Забележка:
Съобщаването за провеждане на общо събрание може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес в страната, включително чрез електронна поща, ако такива са посочени. Когато лицето не е посочило електронна поща или адрес в стра-ната, на които да се изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда на чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС.