асд

Безплатно

0.00лв.
  • Създаване и редакция на неограничен брой Етажни собствености
  • Създаване на готов примерен Правилник за вътрешния ред
  • Добавяне на собствен Правилник за вътрешния ред в софтуера
  • Редакция и печат на Правилник за вътрешния ред
  • Създаване на неограничен брой имоти/обекти
  • Генериране на бланки за първоначално въвеждане на имотите
  • Лично досие за всеки имот
  • Хронология (логове) на действията за текущата година