Закони и наредби

Бланки и формуляри

Покана за Общо събрание PDF (13 KB)

Поканата се генерира автоматично при управление на ЕС в административната част.

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 13, АЛ. 1 ОТ ЗУЕС

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ /КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ/ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

НА АДРЕС: …………………………………………………………………………………………………

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА ………/дата/……….. ОТ……/час/…………Ч. …………/място/…………….

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ:…………………………………

ЧАС НА ВРЪЧВАНЕ:…………………………………..

ВРЪЧИТЕЛ:

………………………………………………………………………………………………………………
/ИМЕ, ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ, ПОДПИС/