| 133

Депутатите приеха на първо четене два проекта за промени в Закона за етажната собственост

Депутатите приеха на първо четене два проекта за промени в Закона за етажната собственост

#зуес

Депутатите се заеха с разглеждането на два проекта за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост, един - на Министерския съвет, и втори - на Ивайло Мирчев.

Законопроектът, внесен от МС, предлага провеждането на Общо събрание да се осъществява присъствено, чрез видеоконференция, както и неприсъствено - чрез декларация, подписана саморъчно или с квалифициран електронен подпис. С цел улесняване на процеса по взимане на решения се предвижда намаляване на кворума за провеждане на общо събрание на 51% идеални части от общите части на етажната собственост. В допълнение е уредено, че когато не е налице изискуемият кворум, общото събрание се отлага с един час и решението е легитимно, колкото и идеални части да са представени.

Изискването за мнозинство от 51 вместо 67% идеални части се установява и за приемане на решение за извършване на основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз, както и от държавния или общинския бюджет, или други източници на финансиране.

Законопроектът урежда също възможността за електронно поддържане на книгата на етажната собственост, прецизира текстовете за заплащане на възнаграждение за управителния и контролния съвет и създава правна възможност за откриване на индивидуална разплащателна банкова сметка за събиране на разходите за управление и поддръжка, както и за усвояване на финансиране от други източници. В допълнение се предвижда задължение за заплащане на разходи за управление и поддържане и от лица, които пребивават в сградата по-малко от 30 дни в рамките на една календарна година, а за необитаемите самостоятелни обекти се установява задължение към собствениците за заплащане на разходи в размера, който е определен за един собственик, ползвател или обитател.

Въвежда се публичен електронен регистър на професионалните управители управителните съвети и сдруженията на собствениците, към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Определят се изисквания към професионалните управители, като вписването се извършва след заплащане на такса и е условие за упражняване на дейността. Урежда се задължение за сключване на ежегодна застраховка "Професионална отговорност" на професионалните управители и се създават правомощия, включващи, освен управление и поддържане на общите части, също така и представителство пред местните власти, комунални дружества и пред други органи. Законопроектът вменява задължение за управителя да публикува на видно и общодостъпно място ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната собственост, както и задължение за етажната собственост да избере контролен съвет.

Проектът, внесен от Ивайло Мирчев, цели по-голяма енергийна самостоятелност, насърчаване на използването на електрически автомобили и намаляване на административната тежест при изграждането на зарядна точка в съсобствен имот.

Предлага се приемането на решение от Общото събрание на етажната собственост за разполагане на зарядна точка за електромобили да става с мнозинство повече от 50% идеални части от общите части. Предвиждат се и промени в Закона за енергетиката, които да улеснят административно съсобствениците на идеални части в общи пространства при изграждането на точка за зареждане на електромобил и при свързването с електроразпределителната мрежа.

И двата проекта минаха на първо четене.


Автор: Иван Иванов
Източник: Уеб Медия Груп АД
Сайт: Източник