Начало Помощ Блог Форум Въпроси / Отговори ЗУЕС ЧЗВ За контакти
 
   
Регистрация
Забравена парола
 
   
 
Закони, файлове и бланки
Закони и наредби »

Файлове и бланки »
Условия за ползване

Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Представяне

www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com е интернет страница, чийто собственик е Момчил Мирчев (ВИЗИЯ ЕООД).

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
 
О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com на своя или друг компютър.
О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com, от първоначалното влизане до напускането на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com.
О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com.
О4. Потребителите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
О5. Потребителите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.comа имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
О6. Всеки потребител е длъжен:
- т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ВИЗИЯ ЕООД услуги.
- т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
- т.3 Да уведомява незабавно ВИЗИЯ ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
- т.4 Да не извършва злоумишлени действия.
О7. Съдържанието на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от ВИЗИЯ ЕООД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com без изрично разрешение на ВИЗИЯ ЕООД.
- т.2 Потребителите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com.
- т.3 Потребителите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com, без изрично писмено разрешение на ВИЗИЯ ЕООД.
О8. Потребителите нямат право да претоварват www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com с фиктивни заявки или друга информация (flood).
О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
О10. ВИЗИЯ ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
О11. www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com, или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури. 
О12. ВИЗИЯ ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
О13. ВИЗИЯ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ВИЗИЯ ЕООД.
О14. ВИЗИЯ ЕООД не носи отговорност за:
- Съдържанието на рекламите, публикувани на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com.
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com.
O15. ВИЗИЯ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
О16. ВИЗИЯ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ВИЗИЯ ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ВИЗИЯ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com.
О17. ВИЗИЯ ЕООД може да осигури публикуване на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ВИЗИЯ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на ВИЗИЯ ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
О18. ВИЗИЯ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com.
O19. Информацията в www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com може да съдържа технически неточности или печатни грешки.


Регистрация
Понятия, използвани в този раздел:
- “Абонат” – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на www.cantonata.net и създало потребителски профил;
Р1. Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на www.cantonata.net електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.
Р2. При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.
Р3. В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.
Р4. Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на www.cantonata.net представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.
Р5. Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от Вени Груп ООД информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 5 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.
Р6. Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.
Р7. Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от Вени Груп ООД лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител.
Р8. Вени Груп ООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, Вени Груп ООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от www.cantonata.net. Вени Груп ООД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на www.cantonata.net.
Р9. Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от Вени Груп ООД и/или трети лица в следствие предоставянето на невярна и/или непълна информация при регистрацията, както и при използване услугите на www.cantonata.net.
Р10. Вени Груп ООД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.
Р11. Вени Груп ООД може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.
Р12 С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката заизпращане на и-мейл от сайта.
Р13 Вени Груп ООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Р14 С приемането на Общите условия за ползване услугите на www.cantonata.net Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на Вени Груп ООД може да съдържа рекламни материали на стоки/услуги на Вени Груп ООД и/или техни търговски партньори.
Р15 Договорът с Абоната може да бъде прекратен при следните случаи:
а) по взаимно съгласие
б) по всяко време по желание на Абоната
в) в предвидените в Общите условия случаи
г) при преустановяване дейността на Вени Груп ООД
Р16 Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка.
Р17 В случаите на прекратяване на договора се закрива профила на Абоната, информацията споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на www.cantonata.net.

F1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
F2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.
F3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ВИЗИЯ ЕООД. ВИЗИЯ ЕООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ВИЗИЯ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
F4. Координатите на www.edomoupravitel.com | www.етажнасобственост.com са следните :

Момчил Мирчев
 
град. Плевен, жк. Сторгозия с/у бл.15
 
Факс: 064 / 680 770
E-mail: contacts@edomoupravitel.com